PREPARACIÓ DE LA PROVA

Els més de 25 anys d’experiència preparant Proves per a l’obtenció del Graduat en ESO, situen a FORMACIÓ MIRÓ en una posició preferent a l’hora de guiar a l’alumne en la preparació de la prova. Per tal de facilitar l’aprenentatge a l’alumne, oferim material esquematitzat i específic de cadascuna de les assignatures de la prova. A Formació Miró estem al dia de tots els canvis i modificacions en referència al contingut de la prova i des del mateix centre t’ajudem en tots els tràmits d’inscripció.

prova-graduat-eso

Característiques del curs:

 • Totes les assignatures
 • Grups reduïts
 • Horaris de matí i tarda
 • Professors especialistes per asiignatures
 • Explicació de temari, repàs i pràctica d’exàmens
 • Seguiment personalitzat

Horaris i duració del curs

 • De matí: De dilluns a divendres de 09:00-13:00
 • De tarda: De dilluns a divendres de 16:30-20:30
 • Durada del curs: d’octubre fins la data de l’examen
 • Incorporació oberta tot el curs: l’alumne es pot incorporar al llarg de tot el curs

INFORMACIÓ SOBRE LA PROVA D’OBTENCIÓ DEL GRADUAT EN ESO

Les proves per a l’obtenció de l’ESO són exàmens convocats anualment pel Departament d’Ensenyament, enfocats a persones majors de 18 anys.

La seva aprovació suposa que l’aspirant ha assolit els objectius i competències bàsiques en la certificació del títol d’Educació Secundària Obligatòria.

El contingut i les competències de les proves es basen en els temes tractats a l’ESO i la superació de les quals permet accedir als estudis de Batxillerat i als Cicles Formatius de Grau Mitjà.

L’únic requisit que se sol·licita per poder-se inscriure a les proves d’obtenció del graduat en ESO és que l’aspirant tingui, com a mínim, 18 anys el dia de la prova.
La prova s’estructura en tres parts o àmbits de coneixement:

• Àmbit de la comunicació (durada màxima: 4h)

  o Llengua catalana i literatura
  o llengua castellana i literatura
  o llengua estrangera (anglès o francès)

• Àmbit cientificotecnològic (durada màxima: 3h)

  o ciències de la naturalesa
  o matemàtiques
  o tecnologies
  o aspectes relacionats amb la salut i el medi ambient

• Àmbit social (durada màxima: 2h)

  o Ciències socials
  o Geografia i història
  o Eduació per a la ciutadania
  o Aspectes d’educació visual i plàstica
  o Música
Les proves es realitzen en dues convocatòries diferents:

• 1a convocatòria: 1 i 2 de febrer

  o 1 de febrer:
    9:30h a 10h: verificació de la identitat dels aspirants
    10 a 13 h: examen de l’àmbit cientificotecnològic
    15 a 15.30 h: verificació de la identitat dels aspirants
    15:30 a 17.30 h: examen de l’àmbit social
  o 2 de febrer:
    9:30 a 10 h: verificació de la identitat dels aspirants
    10 a 14 h: examen de l’àmbit de la comunicació

• 2a convocatòria: 5 i 6 d’abril

  o 5 d’abril:
    9:30h a 10h: verificació de la identitat dels aspirants
    10 a 13 h: examen de l’àmbit cientificotecnològic
    15 a 15.30 h: verificació de la identitat dels aspirants
    15:30 a 17.30 h: examen de l’àmbit social
  o 6 d’abril
    9:30 a 10 h: verificació de la identitat dels aspirants
    10 a 14 h: examen de l’àmbit de la comunicació
Per tal de d’obtenir el títol, s’han d’haver superat les tres parts ja mencionades. S’obté una nota numèrica (de l’1 al 10) de la qualificació de cadascun dels àmbits.

La qualificació final és la mitjana aritmètica de les puntuacions de cadascun dels tres àmbits, amb un decimal.

Si existeixen convalidacions, la nota final s’obté de la mitjana de la resta de matèries avaluades.

Tots els aspirants que hagin aprovat un dels tres àmbits però el resultat final de la prova no és apte, es poden tornar a presentar en convocatòries posteriors mantenint la qualificació o qualificacions ja superades.

A continuació, t’indiquem els terminis d’inscripció:

• Primera convocatòria

  o Termini: del 8 de gener (a les 9 h) fins al 12 de gener de 2018
  o Presentació de la documentació per a l’exempció de la llengua catalana, si escau: del 8 de gener fins al 12 de gener de 2018
  o Lista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 22 de gener de 2018
  o Presentació de reclamacions i/o documentació justificativa de la convalidació d’àmbits: del 23 al 25 de gener de 2018
  o Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 30 de gener de 2018

• Segona convocatòria

  o Termini: del 23 de febrer (a partir de les 9 h) al 28 de febrer de 2018
  o Presentació de la documentació de l’exempció de la llengua catalana, si escau: del 23 de febrer fins al 28 de febrer de 2018
  o Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 9 de març de 2018
  o Presentació de reclamacions i/o documentació justificativa de la convalidació d’àmbits: del 12 al 14 de març de 2018
  o Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 28 de març de 2018

Per més informació o exempcions clica aquí.

EXÀMENS D’ANYS ANTERIORS

A continuació t’oferim mostres d’exàmens d’anys anteriors per a preparar les proves per a l’obtenició del Graduat en ESO.

Exàmens anys anteriors Graduat en ESO