PREPARACIÓ DE LA PROVA

Formació Miró ofereix un curs exclusiu de preparació per a les Proves Pau (Selectivitat). Preparem les proves des de fa aproximadament 20 anys. La llarga trajectòria del professorat i el material específic, resumit i esquematitzat de les diferents assignatures, permeten a l’alumne superar la prova amb garanties. A més, estem al corrent de totes els canvis i modificacions en relació als continguts dels exàmens i ajudem a l’alumne en tots els tràmits d’inscripció.

INFORMA’T SOBRE ELS CURSOS DE SELECTIVITAT

pruebas de acceso a grado medio

INFORMACIÓ SOBRE LA PROVA

1. Què són les proves d’Accés a la Universitat (PAU)?

La Prova d’’accés a la universitat (PAU) o Selectivitat té com a objectiu valorar la maduresa acadèmica, els coneixements i les competències adquirides per l’alumnat de batxillerat. És un requisit imprescindible per accedir a les universitats públiques o privades de tot l’estat.

2. Qui es pot presentar a la Selectivitat?

A la Selectivitat es poden presentar els següents alumnes:

 • Alumnes de 2n curs de batxillerat (Catalunya).
 • Alumnes que hagin aprovat les proves i vulguin millorar nota.
 • Alumnes de cicle formatiu de grau superior (CFGS).
 • Alumnes de tot l’estat Espanyol.
 • Alumnes d’altres països que puguin convalidar el títol de batxillerat.

3. Contingut de les proves

La prova d’avaluació de batxillerat per a l’accés a la universitat (PAU) s’estructura en dues fases:

FASE GENERAL (obligatòria) que consta de cinc exàmens:

 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera
 • Història
 • I una matèria comuna d’opció a triar entre
  • Llatí
  • Matemàtiques
  • Matemàtiques aplicades a les ciències socials
  • Fonaments de les arts

FASE ESPECÍFICA (de caràcter voluntari):

Pots examinar-te d’un màxim de tres matèries de modalitat d’entre les següents:
Anàlisi musical, Biologia, Ciències de la terra i del medi ambient, Cultura audiovisual, Dibuix artístic, Dibuix tècnic, Disseny, Economia d’empresa, Electrotècnia, Física, Fonaments de les arts, Geografia, Grec, Història de l’art, Història de la filosofia, Literatura castellana, Literatura catalana, Llatí, Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Química i Tecnologia industrial.

Les matèries comunes d’opció també poden ser puntuades a la fase específica, tot i que l’alumne només s’examina un cop.

Pel que fa a les ponderacions, la matèria comuna d’opció examinada en fase general també serà tinguda en compte per al càlcul de la nota d’admissió, sempre que la qualificació sigui igual o superior a 5.
Les matèries examinades no han d’haver estat necessàriament cursades al batxillerat.

A continuació t’oferim mostres d’exàmens d’anys anteriors per a preparar la Selectivitat.

EXÀMENS ANYS ANTERIORS SELECTIVITAT

4. Dates, horaris i llocs d’exàmens

Hi ha dues convocatòries la de juny i la setembre:

Convocatòria Selectivitat de juny:

Del 12 al 14 de juny de 2018

Convocatòria Selectivitat de setembre:

Del 4 al 6 de setembre de 2018

Podeu trobar més informació actualitzada al següent link:

MÉS INFO

5. Qualificacions

La QUALIFICACIÓ DE LA FASE GENERAL (QFG) és la mitjana aritmètica dels cinc exàmens. Cada un dels exercicis es qualifica amb una puntuació de 0 a 10 punts.

És condició indispensable tenir una qualificació de la fase general  (QFG) igual o superior a 4 punts per poder optar a nota d’accés. La superació de la fase general tindrà validesa indefinida.

La qualificació de la fase general de la PAU, juntament amb la mitjana del batxillerat, dóna ponderadament la nota d’accés per accedir a estudis universitaris. Aquesta nota d’accés (mínim 5 i màxim 10) té validesa indefinida. Es considera que has superat la prova d’accés a la universitat si obtens una nota igual o superior a 5 com a resultat de la mitjana ponderada del 60% de la nota mitjana de batxillerat i el 40% de la qualificació de la fase general, és a dir:

 

Nota d’accés = 0,6 QMB + 0,4 QFG

QMB= qualificació mitjana de batxillerat

QFG = qualificació de la fase general (sempre que aquesta sigui superior o igual a 4)

 

La QUALIFICACIÓ FASE ESPECÍFICA configura la nota d’admissió.

S’obté de cada matèria examinada per separat, qualificada amb una puntuació de 0 a 10 punts. Cada matèria es considerarà superada si s’obté una qualificació igual o superior a 5.

La nota d’admissió (mínim 5 i màxim 14) a un determinat estudi de grau incorpora les qualificacions de les matèries de la fase específica, ponderant-les segons el coeficient que correspongui (0,1 o 0,2). Cal, però, que aquestes matèries estiguin vinculades a la branca de coneixement en què s’inscriu el títol de grau on es fa la preinscripció. Es calcula amb la fórmula:

 

Nota d’admissió = Nota d’accés + a M1 + b M2

M1, M2 = les dues qualificacions de matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, proporcionin una millor nota d’admissió

a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2)

Teniu un calculador de nota a:

CALCULADORA NOTA SELECTIVITAT

 

Les qualificacions de les matèries de la fase específica tindran validesa per a l’accés a les universitats catalanes durant l’any que es realitzen les proves i els dos cursos acadèmics següents a la superació d’aquestes.

Pots consultar els paràmetres de ponderació als diferents estudis al següent link:

QUADRE PONDERACIONS

 

6. Com puc fer la inscripció a la prova?

PREINSCRIPCIÓ

Els alumnes que acaben batxillerat el curs 2017-2018 han de fer preinscripció, durant el mes de març, des del al portal accesnet:

PORTAL ACCESNET

Els alumnes que han acabat batxillerat en anys anteriors, o que accedeixen des de Cicle Formatiu de Grau Superior, no han de fer preinscripcó.

A la convocatòria de setembre, ningú fa preinscripció.

MATRÍCULA

La matrícula es fa al mateix portal i segons el calendari que s’afegeix al punt 4 d’aquest document.