Des de la creació de la Selectivitat hem ajudat a molts alumnes a preparar-se aquestes proves. Els nostres cursos extensius (tot l’any) i els intensius de Selectivitat (3 setmanes) tenen molt bona fama, ja que fem una preparació integral de totes les assignatures, repassant tot el temari i preparant aquells tipus d’exercicis claus per obtenir la màxima nota als exàmens.

Durant els intensius, els horaris de classes de Selectivitat oscilen entre les 9.00 o les 20.00 de dilluns a divendres i el motiu de fer una preparació tan intensiva és que en les tres setmanes i mitja que dura l’intensiu es pot aconseguir un increment de la nota mitja de Selectivitat considerable si l’alumne segueix el nostre mètode.

El nostre curs extensiu de preparació de la Selectivitat s’imparteix durant tot el curs escolar. Amb 4 hores al matí o a la tarda cobrim totes les matèries, el temari de cada una d’elles i molta pràctica d’exercicis. Els professors i professores coneixen bé les assignatures i incideixen expecialment en els temes que més habitualment surten a les PAU.

A continuació detallem una mica més com funcionen aquestes classes:

TIPUS DE CURSOS DE SELECTIVITAT

1. Extensius (setembre-juny / juliol-agost)

 • Tot l’any

 • Horari de matí (09:30-13:30) i/o tarda (15:30-21:00)
 • Particulars o en grup
 • Totes les assignatures
 • Plataforma amb contingut propi

 • Incorporació en qualsevol moment

2. Intensiu Juny

 • Del 15 de maig al 08 de juny del 2023

 • Horari de 09:30 a 21:00

 • Preparació amb materials propis, vídeos, una plataforma amb el temari i exàmens anys anteriors

3. Intensiu setembre

 • Del 16 d’ agost al 6 de setembre de 2023

 • Horari de 09:30 a 21:00

 • Preparació amb materials propis, vídeos, una plataforma amb el temari i exàmens anys anteriors

Disposem de materials propis per a poder preparar als alumnes amb el màxim de garanties, focalitzant-se en aquells aspectes més importants i proporcionant-los estratègies perquè puguin obtenir els millors resultats. Amb aquests materials i exàmens d’altres anys repassem el temari de cada assignatura i ens centrem en la millor manera de resoldre els exàmens.

Cada classe de selectivitat té una durada d’entre 1h30′ i 2h per assignatura, es repassa temari, dubtes i es preparen exàmens per veure on hi ha les errades més habituals o quines són les preguntes més freqüents i com s’han de plantejar.

Oferim totes les assignatures de totes les modalitats de batxillerat, és per això que tenim un desplegament tan ampli de professors.

Preus classes en grup

 • 1 assignatura – 185€/mes (4h a la setmana)

 • 2 assignatures – 290€/mes (8 hores a la setmana)

 • 3 assignatures – 315€/mes (12 hores a la setmana)

 • Tota la selectivitat (fase general + fase específica) – 360€/mes (20 hores a la setmana)

 • Toda la selectividad (curso intensivo = fase general + fase específica) – 430€

LA NOSTRA METODOLOGIA

 • El millor equip de professors
 • Cada assigntura explicada per un especialista
 • Docents amb gran capacitat per transmetre
 • Informes i tutories periòdiques de l’evolució
 • Cobrim tot el temari de l’assignatura
 • Prioritzem els aspectes que més ponderen
 • Explicacions individualitzades segons l’objectiu
 • Organitzem el temps i esforços de l’alumne
 • Utilitzem materials propis
 • Resolem exàmens d’anys anteriors
 • Horari molt intensiu de matí, tarda, nit i caps de setmana
 • Assessorament sobre la prova
 • Acompanyament el dia de la prova
 • Metodologia provada des de fa més de 30 anys
A Formació Miró tenim molts anys d’experiència en repassos de Selectivitat i us podem oferir un gran ventall de solucions tan per alumnes que tenen dificultats d’aprenentatge com per a alumnes que volen perfeccionar els seus coneixements per treure les màximes notes a les proves PAAU.

Els professors són una de les grans claus del nostre èxit, ja que són titulats (físics, matemàtics, biòlegs, filòlegs…) amb experiència i molta facilitat per transmetre, i això fa que les classes siguin molt efectives.

Una altra de les claus és el seguiment personalitzat que fem de cada alumne, adaptant les explicacions als seus objectius. Consolidem els coneixements bàsics en el cas d’alumnes que busquen superar la prova i preparem els exercicis més complicats en el cas d’alumnes que busquen l’excel.lència.

Els temaris de totes les assignatures es cobreixen íntegrament varies vegades durant el curs, perquè es pugui incorporar l’alumne en qualsevol moment de l’any.

Per últim, treballem amb el millors materials: dossiers dissenyats pels nostres professors, exàmens d’anys anteriors, grans pissarres, projectors i ordinadors portàtils.

En definitiva, una metodología que ens ha donat grans resultats al llarg del temps i ens ha convertit en una acadèmia de classes de Selectivitat de referència a Barcelona.

ASSIGNATURES DE SELECTIVITAT QUE PREPAREM

Social i Humanístic

 • Matemàtiques Aplicades a les CCSS
 • Llatí
 • Economia
 • Economia d’empresa
 • Geografia
 • Grec
 • Història de l’art
 • Història del món contemporani
 • Literatura castellana
 • Literatura catalana
 • Literatura universal

Científic i Tecnològic

 • Matemàtiques
 • Biologia
 • Ciències de la terra
 • Dibuix tècnic
 • Electrotècnia
 • Física
 • Química
 • Tecnologia industrial

Artístic

 • Fonaments de les Arts
 • Anàlisi musical
 • Cultura audiovisual
 • Dibuix artístic
 • Dibuix tècnic
 • Disseny
 • Història del món contemporani
 • Literatura castellana
 • Literatura catalana
 • Literatura universal
 • Llenguatge i pràctica musical

INFORMACIÓ SOBRE LA PROVA

La Prova d’’accés a la universitat (PAU) o Selectivitat té com a objectiu valorar la maduresa acadèmica, els coneixements i les competències adquirides per l’alumnat de batxillerat. És un requisit imprescindible per accedir a les universitats públiques o privades de tot l’estat.
A la Selectivitat es poden presentar els següents alumnes:

Alumnes de 2n curs de batxillerat (Catalunya).
Alumnes que hagin aprovat les proves i vulguin millorar nota.
Alumnes de cicle formatiu de grau superior (CFGS).
Alumnes de tot l’estat Espanyol.
Alumnes d’altres països que puguin convalidar el títol de batxillerat.

La prova d’avaluació de batxillerat per a l’accés a la universitat (PAU) s’estructura en dues fases:

FASE GENERAL (obligatòria) que consta de cinc exàmens:

Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera
Història
I una matèria comuna d’opció a triar entre
Llatí
Matemàtiques
Matemàtiques aplicades a les ciències socials
Fonaments de les arts

FASE ESPECÍFICA (de caràcter voluntari):

Pots examinar-te d’un màxim de tres matèries de modalitat d’entre les següents:
Anàlisi musical, Biologia, Ciències de la terra i del medi ambient, Cultura audiovisual, Dibuix artístic, Dibuix tècnic, Disseny, Economia d’empresa, Electrotècnia, Física, Fonaments de les arts, Geografia, Grec, Història de l’art, Història de la filosofia, Literatura castellana, Literatura catalana, Llatí, Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Química i Tecnologia industrial.

Les matèries comunes d’opció també poden ser puntuades a la fase específica, tot i que l’alumne només s’examina un cop.

Pel que fa a les ponderacions, la matèria comuna d’opció examinada en fase general també serà tinguda en compte per al càlcul de la nota d’admissió, sempre que la qualificació sigui igual o superior a 5.
Les matèries examinades no han d’haver estat necessàriament cursades al batxillerat.

Hi ha dues convocatòries la de juny i la de setembre:

 • Convocatòria Selectivitat de juny: 7, 8 i 9 de juny de 2023
 • Convocatòria Selectivitat de setembre: 5, 6 i 7 de setembre de 2023

La QUALIFICACIÓ DE LA FASE GENERAL (QFG) és la mitjana aritmètica dels cinc exàmens. Cada un dels exercicis es qualifica amb una puntuació de 0 a 10 punts.

És condició indispensable tenir una qualificació de la fase general (QFG) igual o superior a 4 punts per poder optar a nota d’accés. La superació de la fase general tindrà validesa indefinida.

La qualificació de la fase general de la PAU, juntament amb la mitjana del batxillerat, dóna ponderadament la nota d’accés per accedir a estudis universitaris. Aquesta nota d’accés (mínim 5 i màxim 10) té validesa indefinida. Es considera que has superat la prova d’accés a la universitat si obtens una nota igual o superior a 5 com a resultat de la mitjana ponderada del 60% de la nota mitjana de batxillerat i el 40% de la qualificació de la fase general, és a dir:

Nota d’accés = 0,6 QMB + 0,4 QFG

QMB= qualificació mitjana de batxillerat

QFG = qualificació de la fase general (sempre que aquesta sigui superior o igual a 4)

La QUALIFICACIÓ FASE ESPECÍFICA configura la nota d’admissió.

S’obté de cada matèria examinada per separat, qualificada amb una puntuació de 0 a 10 punts. Cada matèria es considerarà superada si s’obté una qualificació igual o superior a 5.

La nota d’admissió (mínim 5 i màxim 14) a un determinat estudi de grau incorpora les qualificacions de les matèries de la fase específica, ponderant-les segons el coeficient que correspongui (0,1 o 0,2). Cal, però, que aquestes matèries estiguin vinculades a la branca de coneixement en què s’inscriu el títol de grau on es fa la preinscripció. Es calcula amb la fórmula:

Nota d’admissió = Nota d’accés + a M1 + b M2

M1, M2 = les dues qualificacions de matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, proporcionin una millor nota d’admissió

a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2)

Teniu un calculador de nota a:

CALCULADORA NOTA SELECTIVITAT

Les qualificacions de les matèries de la fase específica tindran validesa per a l’accés a les universitats catalanes durant l’any que es realitzen les proves i els dos cursos acadèmics següents a la superació d’aquestes.

Pots consultar els paràmetres de ponderació als diferents estudis al següent link:

QUADRE PONDERACIONS

PREINSCRIPCIÓ

Els alumnes que acaben batxillerat el curs 2019-2020 han de fer preinscripció, durant el mes de març, des del al portal accesnet:

PORTAL ACCESNET

Els alumnes que han acabat batxillerat en anys anteriors, o que accedeixen des de Cicle Formatiu de Grau Superior, no han de fer preinscripcó.

A la convocatòria de setembre, ningú fa preinscripció.

MATRÍCULA

La matrícula es fa al mateix portal i segons el calendari que s’afegeix al punt 4 d’aquest document.