PREPARACIÓ DE LA PROVA

Els més de 25 anys d’experiència preparant Proves per a l’obtenció del Graduat en ESO, situen a FORMACIÓ MIRÓ en una posició preferent a l’hora de guiar a l’alumne en la preparació de la prova. Per tal de facilitar l’aprenentatge a l’alumne, oferim material esquematitzat i específic de cadascuna de les assignatures de la prova. A Formació Miró estem al dia de tots els canvis i modificacions en referència al contingut de la prova i des del mateix centre t’ajudem en tots els tràmits d’inscripció.

Característiques del curs:

 • Totes les assignatures
 • Grups reduïts
 • Horaris de matí i tarda
 • Professors especialistes per asiignatures
 • Explicació de temari, repàs i pràctica d’exàmens
 • Seguiment personalitzat

Horaris i duració del curs

 • De matí: De dilluns a divendres de 09:30-13:30
 • De tarda: De dilluns a divendres de 15:30-19:30
 • Durada del curs: d’octubre fins la data de l’examen
 • Incorporació oberta tot el curs: l’alumne es pot incorporar al llarg de tot el curs

Preu del Curs:

 • Matí (Dl-Dv 9:30-13:30) – 300€/mes

 • Matí Reduït (Dl-Dv 9:30-11:30) – 200€/mes
 • Tarda (Dl-Dv 15:30-19:30) – 400€/mes
 • Tarda Reduït (Dl-Dv 17:30-19:30) – 300€/mes

 • Per a fer menys hores – Consultar preus

INFORMACIÓ SOBRE LA PROVA D’OBTENCIÓ DEL GRADUAT EN ESO

Les proves per a l’obtenció de l’ESO són exàmens convocats anualment pel Departament d’Ensenyament.

La seva aprovació suposa que l’aspirant ha assolit els objectius i competències bàsiques en la certificació del títol d’Educació Secundària Obligatòria.

El contingut i les competències de les proves es basen en els temes tractats a l’ESO i la superació de les quals permet accedir als estudis de Batxillerat i als Cicles Formatius de Grau Mitjà.

Per poder-se presentar a la prova s’han de complir els següents requisits:

1) En general, s’han de tenir 18 anys o bé complir-los dins l’any natural de la prova. Excepcionalment, també s’hi poden presentar alumnes amb només 17 anys o que els compleixin durant l’any natural de la prova si es troben en alguna d’aquestes situacions:
– Disposar d’un contracte laboral que no els permeti assistir al centre educatiu en règim ordinari,
– trobar-se en procés d’obtenir un permís de treball o
– en cas de ser esportista d’alt rendiment.
2) Haver acabat l’ESO sense obtenir el títol i no tenir pendents d’aprovar més de 5 assignatures (compten com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en diferents cursos).
3) Haver acabat l’ESO durant un dels dos cursos anteriors al que es presentin a les proves.

La prova s’estructura en tres parts o àmbits de coneixement:

• Àmbit de la comunicació (durada màxima: 4h)

  o Llengua catalana i literatura
  o llengua castellana i literatura
  o llengua estrangera (anglès o francès)

• Àmbit cientificotecnològic (durada màxima: 3h)

  o ciències de la naturalesa
  o matemàtiques
  o tecnologies
  o aspectes relacionats amb la salut i el medi ambient

• Àmbit social (durada màxima: 2h)

  o Ciències socials
  o Geografia i història
  o Eduació per a la ciutadania
  o Aspectes d’educació visual i plàstica
  o Música

Les proves es realitzen en dues convocatòries diferents:

1a convocatòria: 2 i 3 de març de 2023

2 de març de 2023

 • de 9.30 a 10 h: verificació de la identitat de les persones aspirants
 • de 10 a 13 h: examen de l’àmbit cientificotecnològic
 • de 15 a 15.30 h: verificació de la identitat de les persones aspirants
 • de 15.30 a 17.30 h: examen de l’àmbit social

3 de març de 2023

 • de 9.30 a 10 h: verificació de la identitat de les persones aspirants
 • de 10 a 13 h: examen de l’àmbit de la comunicació (llengua castellana i llengua catalana)
 • de 13 a 13.15 h: descans
 • de 13.15 a 13.30 h: verificació de la identitat de les persones aspirants
 • de 13.30 a 14.30 h: examen de l’àmbit de la comunicació (llengua estrangera)

2a convocatòria: 2 i 3 de novembre de 2023

2 de novembre de 2023

 • de 9.30 a 10 h: verificació de la identitat de les persones aspirants
 • de 10 a 13 h: examen de l’àmbit cientificotecnològic
 • de 15 a 15.30 h: verificació de la identitat de les persones aspirants
 • de 15.30 a 17.30 h: examen de l’àmbit social

3 de novembre de 2023

 • de 9.30 a 10 h: verificació de la identitat de les persones aspirants
 • de 10 a 13 h: examen de l’àmbit de la comunicació (llengua castellana i llengua catalana)
 • de 13 a 13.15 h: descans
 • de 13.15 a 13.30 h: verificació de la identitat de les persones aspirants
 • de 13.30 a 14.30 h: examen de l’àmbit de la comunicació (llengua estrangera)

Per tal de d’obtenir el títol, s’han d’haver superat les tres parts ja mencionades. S’obté una nota numèrica (de l’1 al 10) de la qualificació de cadascun dels àmbits.

La qualificació final és la mitjana aritmètica de les puntuacions de cadascun dels tres àmbits, amb un decimal.

Si existeixen convalidacions, la nota final s’obté de la mitjana de la resta de matèries avaluades.

Tots els aspirants que hagin aprovat un dels tres àmbits però el resultat final de la prova no és apte, es poden tornar a presentar en convocatòries posteriors mantenint la qualificació o qualificacions ja superades.

A continuació, t’indiquem els terminis d’inscripció:

Primera convocatòria

 • Termini: del 23 (a les 9 h) al 30 de gener de 2023
 • Presentació de la documentació per a l’exempció de la llengua catalana, si escau: del 23 de gener al 3 de febrer de 2023
 • Llista provisional de persones admeses i excloses: a partir del 3 de febrer de 2023
 • Presentació de reclamacions i documentació justificativa de la convalidació d’àmbits: del 6 al 20 de febrer de 2023
 • Llista definitiva de persones admeses i excloses: a partir del 28 de febrer de 2023

Segona convocatòria

 • Termini: del 21 (a les 9 h) al 28 de setembre de 2023
 • Presentació de la documentació de l’exempció de llengua catalana, si escau: del 21 de setembre al 4 d’octubre de 2023
 • Llista provisional de persones admeses i excloses: a partir del 4 d’octubre de 2023
 • Presentació de reclamacions i documentació justificativa de la convalidació d’àmbits: del 5 al 19 d’octubre de 2023
 • Llista definitiva de persones admeses i excloses: a partir del 27 d’octubre de 2023

Per més informació o exempcions clica aquí.

EXÀMENS D’ANYS ANTERIORS

A continuació t’oferim mostres d’exàmens d’anys anteriors per a preparar les proves per a l’obtenició del Graduat en ESO.

Exàmens anys anteriors Graduat en ESO