Barcelona 931600157 bcn@formaciomiro.com | Lleida 973273684 lleida@formaciomiro.com

Formació miró
Curso subvencionado especialización en el sistema de la seguridad social
Actualización socio-laboral

Formació 100% Subvencionada

Data

Modalitat

Duració

Dirigidit a

Document. necessària

Ubicació

Data

Inici 27/04 Fi 14/05

Modalidalitat

Presencial, Aula Virtual

Duracio

15 hores

Dirigit a

Treballadors, Treballadors en ERTE, Autònoms o Aturats

Document. necessarià

Fotocòpia DNI/ NIE, Nòmina del mes anterior (treballadors), Rebut d'autònom del mes anterior (autònom), DARDO vigent (aturat)

Barcelona

OBJETIUS

L’acció formativa té com a objectiu analitzar les principals novetats legislatives en matèria laboral aparegudes al llarg de l’exercici en curs i modificacions legals previstes per a l’exercici següent regulades en els pressuposts generals de l’Estat, amb especial incidència en el marc laboral i de Seguretat Social.

TEMARI

1. Novetats sociolaborals de la Llei de pressuposts generals de l’Estat

1.1. Cotització a la Seguretat Social.

1.2. Revalorització de pensions: Import mínim i complements.

1.3. Imports prestacions familiars.

1.4. Valors legals: Interès legal dels diners i IPREM.

1.5. Reducció de cotitzacions.

1.6. Tarifa d’Accidents de Treball i Malaltia professional.

2. Ordre TIN/ anàlisis de les normes de cotització a la Seguretat Social, Desocupació, Fons de Garantia
Salarial i Formació Professional.

2.1. Cotització a la Seguretat Social: Règim General.

2.2. Cotització RETA i R.E. Agrari.

2.3. Cotització en supòsits Especials.

2.4. Bases i tipus de cotització.

2.5. Novetats en matèria de contractació laboral

2.6. Coeficients reductors.

3. Salari mínim Interprofessional

3.1. Quantia del SMI.

3.2. Compensació i absorció.

3.3. Treballadors eventuals, temporers i empleats de llar.

4. Revalorització de les pensions del sistema de la Seguretat Social i d’altres prestacions socials públiques per
a l’exercici corresponent

4.1. Pensions del sistema de la Seguretat Social en la seva modalitat contributiva.

4.2. Pensions del sistema de la Seguretat Social en la seva modalitat no contributiva.

4.3. Quanties mínimes de les pensions.

5. Altres novetats sociolaborals.