Les noves tecnologies ens han permés preparar un curs de selectivitat online molt complert. No es tracta només de materials penjats a una plataforma, sinó que l’alumne té més de 20 professors especialitzats per matèries donant classes per videoconferència de dilluns a divendres matí i tarda. Preparem totes les assignatures tan de la fase general (castellà, català, anglès i història) com de la específica: matemàtiques de les CCS, matemàtiques del científic, química, biologia, física, fonaments de les arts, llatí, economia de l’empresa, geografia, etc.

Durant les classes el professor explicarà el temari de selectivitat, resoldrà exàmens de selectivitat d’anys anteriors i resoldrà tots els dubtes que tingui l’alumne. Amb més de 30 anys d’experiència y amb una plantilla de més de 20 professors especialistes en selectivitat, podem garantitzar-te uns molt bons resultats a les proves.

A continuació detallem una mica més com funcionen les classes:

TIPUS DE CURSOS DE SELECTIVITAT ONLINE

1. Extensius

 • Tot l’any
 • Horari de matí (09:00-14:00) i/o tarda (16:00-21:00)

 • Classes online particulars o en grup

 • Totes les assignatures
 • Incorporació en qualsevol moment

2. Intensiu Juny

 • Del 23 de maig al 15 de juny de 2022

 • Horari de 09:00 a 21:00 inclòs caps de setmana
 • Preparació amb materials propis i exàmens anys anteriors

3. Intensiu setembre

 • Pendent determinar

 • Horari de 09:00 a 21:00 inclòs caps de setmana
 • Preparació amb materials propis i exàmens anys anteriors
Disposem de materials propis per a poder preparar als alumnes amb el màxim de garanties, focalitzant-se en aquells aspectes més importants i proporcionant-los estratègies perquè puguin obtenir els millors resultats. Amb aquests materials i exàmens d’altres anys repassem el temari de cada assignatura i ens centrem en la millor manera de resoldre els exàmens.

Cada classe de selectivitat té una durada d’entre 1h30′ i 2h per assignatura, es repassa temari, dubtes i es preparen exàmens per veure on hi ha les errades més habituals o quines són les preguntes més freqüents i com s’han de plantejar.

Oferim totes les assignatures de totes les modalitats de batxillerat, és per això que tenim un desplegament tan ampli de professors.

LA NOSTRA METODOLOGIA ONLINE

 • La última tecnologia per a una experiència única

 • El millor equip de professors
 • Cada assigntura explicada per un especialista
 • Docents amb gran capacitat per transmetre
 • Cobrim tot el temari de l’assignatura
 • Prioritzem els aspectes que més ponderen
 • Explicacions individualitzades segons l’objectiu
 • Organitzem el temps i esforços de l’alumne
 • Utilitzem materials online propis

 • Resolem exàmens d’anys anteriors
 • Horari molt intensiu de matí, tarda, nit i caps de setmana
 • Assessorament sobre la prova
 • Informes i tutories online periòdiques

 • Metodologia provada des de fa més de 30 anys
A Formació Miró tenim molts anys d’experiència en repassos de Selectivitat i us podem oferir un gran ventall de solucions tan per alumnes que tenen dificultats d’aprenentatge com per a alumnes que volen perfeccionar els seus coneixements per treure les màximes notes a les proves PAAU.

Els professors són una de les grans claus del nostre èxit, ja que són titulats (físics, matemàtics, biòlegs, filòlegs…) amb experiència i molta facilitat per transmetre, i això fa que les classes siguin molt efectives.

Una altra de les claus és el seguiment personalitzat que fem de cada alumne, adaptant les explicacions als seus objectius. Consolidem els coneixements bàsics en el cas d’alumnes que busquen superar la prova i preparem els exercicis més complicats en el cas d’alumnes que busquen l’excel.lència.

Els temaris de totes les assignatures es cobreixen íntegrament varies vegades durant el curs, perquè es pugui incorporar l’alumne en qualsevol moment de l’any.

Per últim, treballem amb el millors materials: dossiers dissenyats pels nostres professors, exàmens d’anys anteriors, grans pissarres, projectors i ordinadors portàtils.

En definitiva, una metodología que ens ha donat grans resultats al llarg del temps i ens ha convertit en una acadèmia de classes de Selectivitat de referència a Barcelona.

ASSIGNATURES DE SELECTIVITAT QUE PREPAREM

Social i Humanístic

 • Matemàtiques Aplicades a les CCSS
 • Llatí
 • Economia
 • Economia d’empresa
 • Geografia
 • Grec
 • Història de l’art
 • Història del món contemporani
 • Literatura castellana
 • Literatura catalana
 • Literatura universal

Científic i Tecnològic

 • Matemàtiques
 • Biologia
 • Ciències de la terra
 • Dibuix tècnic
 • Electrotècnia
 • Física
 • Química
 • Tecnologia industrial

Artístic

 • Fonaments de les Arts
 • Anàlisi musical
 • Cultura audiovisual
 • Dibuix artístic
 • Dibuix tècnic
 • Disseny
 • Història del món contemporani
 • Literatura castellana
 • Literatura catalana
 • Literatura universal
 • Llenguatge i pràctica musical

INFORMACIÓ SOBRE LA PROVA

La Prova d’’accés a la universitat (PAU) o Selectivitat té com a objectiu valorar la maduresa acadèmica, els coneixements i les competències adquirides per l’alumnat de batxillerat. És un requisit imprescindible per accedir a les universitats públiques o privades de tot l’estat.
A la Selectivitat es poden presentar els següents alumnes:

Alumnes de 2n curs de batxillerat (Catalunya).
Alumnes que hagin aprovat les proves i vulguin millorar nota.
Alumnes de cicle formatiu de grau superior (CFGS).
Alumnes de tot l’estat Espanyol.
Alumnes d’altres països que puguin convalidar el títol de batxillerat.

La prova d’avaluació de batxillerat per a l’accés a la universitat (PAU) s’estructura en dues fases:

FASE GENERAL (obligatòria) que consta de cinc exàmens:

Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera
Història
I una matèria comuna d’opció a triar entre
Llatí
Matemàtiques
Matemàtiques aplicades a les ciències socials
Fonaments de les arts

FASE ESPECÍFICA (de caràcter voluntari):

Pots examinar-te d’un màxim de tres matèries de modalitat d’entre les següents:
Anàlisi musical, Biologia, Ciències de la terra i del medi ambient, Cultura audiovisual, Dibuix artístic, Dibuix tècnic, Disseny, Economia d’empresa, Electrotècnia, Física, Fonaments de les arts, Geografia, Grec, Història de l’art, Història de la filosofia, Literatura castellana, Literatura catalana, Llatí, Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Química i Tecnologia industrial.

Les matèries comunes d’opció també poden ser puntuades a la fase específica, tot i que l’alumne només s’examina un cop.

Pel que fa a les ponderacions, la matèria comuna d’opció examinada en fase general també serà tinguda en compte per al càlcul de la nota d’admissió, sempre que la qualificació sigui igual o superior a 5.
Les matèries examinades no han d’haver estat necessàriament cursades al batxillerat.

Hi ha dues convocatòries la de juny i la setembre:

Convocatòria Selectivitat de juny:

Del 7 al 9 de juny de 2022

Convocatòria Selectivitat de setembre:

Del 13 al 55 de setembre de 2022

La QUALIFICACIÓ DE LA FASE GENERAL (QFG) és la mitjana aritmètica dels cinc exàmens. Cada un dels exercicis es qualifica amb una puntuació de 0 a 10 punts.

És condició indispensable tenir una qualificació de la fase general (QFG) igual o superior a 4 punts per poder optar a nota d’accés. La superació de la fase general tindrà validesa indefinida.

La qualificació de la fase general de la PAU, juntament amb la mitjana del batxillerat, dóna ponderadament la nota d’accés per accedir a estudis universitaris. Aquesta nota d’accés (mínim 5 i màxim 10) té validesa indefinida. Es considera que has superat la prova d’accés a la universitat si obtens una nota igual o superior a 5 com a resultat de la mitjana ponderada del 60% de la nota mitjana de batxillerat i el 40% de la qualificació de la fase general, és a dir:

Nota d’accés = 0,6 QMB + 0,4 QFG

QMB= qualificació mitjana de batxillerat

QFG = qualificació de la fase general (sempre que aquesta sigui superior o igual a 4)

La QUALIFICACIÓ FASE ESPECÍFICA configura la nota d’admissió.

S’obté de cada matèria examinada per separat, qualificada amb una puntuació de 0 a 10 punts. Cada matèria es considerarà superada si s’obté una qualificació igual o superior a 5.

La nota d’admissió (mínim 5 i màxim 14) a un determinat estudi de grau incorpora les qualificacions de les matèries de la fase específica, ponderant-les segons el coeficient que correspongui (0,1 o 0,2). Cal, però, que aquestes matèries estiguin vinculades a la branca de coneixement en què s’inscriu el títol de grau on es fa la preinscripció. Es calcula amb la fórmula:

Nota d’admissió = Nota d’accés + a M1 + b M2

M1, M2 = les dues qualificacions de matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, proporcionin una millor nota d’admissió

a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2)

Teniu un calculador de nota a:

CALCULADORA NOTA SELECTIVITAT

Les qualificacions de les matèries de la fase específica tindran validesa per a l’accés a les universitats catalanes durant l’any que es realitzen les proves i els dos cursos acadèmics següents a la superació d’aquestes.

Pots consultar els paràmetres de ponderació als diferents estudis al següent link:

QUADRE PONDERACIONS

PREINSCRIPCIÓ:

Els alumnes que acaben batxillerat el curs 2021-2022 han de fer preinscripció, durant el mes de març, des del al portal accesnet:

PORTAL ACCESNET

Els alumnes que han acabat batxillerat en anys anteriors, o que accedeixen des de Cicle Formatiu de Grau Superior, no han de fer preinscripció.

A la convocatòria de setembre, ningú fa preinscripció.

MATRÍCULA:

La matrícula es fa al mateix portal i segons el calendari que s’afegeix al punt 4 d’aquest document.