Formació Miró ofereix un curs específic per preparar les Proves d’Accés a Grau Superior. Els més de 25 anys d’experiència i l’excel·lència del nostre professorat permeten a l’alumne superar les proves amb èxit. El curs exclusiu compta amb material específic, entregat de manera resumida i esquematitzada per tal d’oferir facilitats a l’alumne. A més, et donem un cop de mà amb tots els tràmits d’inscripció.

INFORMACIÓ DEL CURS

Característiques del curs:

 • Totes les assignatures
 • Grups reduïts
 • Horaris de matí i tarda
 • Professors especialistes per assignatures
 • Explicació de temari, repàs i pràctica d’exàmens
 • Seguiment personalitzat

Horaris i duració del curs

 • De matí: De dilluns a divendres de 09:00 – 13:00

 • De tarda: De dilluns a divendres de 16:30 – 20:30

 • Durada del curs: d’octubre fins la data de l’examen

 • Incorporació oberta tot el curs: l’alumne es pot incorporar al llarg de tot el curs

INFORMACIÓ SOBRE LES PROVES D’ACCÉS A GRAU SUPERIOR

La superació de les Proves d’Accés als Cicles Formatius de Grau Superior permet acreditar que l’alumne té els coneixements per poder realitzar un cicle formatiu de GS.

Les proves permeten a l’alumne accedir a estudis professionals encara que no tinguin el títol de Batxillerat (o titulacions considerades equivalents).

Poden presentar-se a les Proves d’Accés a Cicles Formatius de GS totes aquelles persones que compleixi el següent requisit:

  – Si es té un títol de tècnic/a de formació professional, cal haver complert els 19 anys, com a mínim, durant l’any de fer la prova.
  – Si es té un títol de tècnic/a de la mateixa opció de matèries que el cicle formatiu de grau superior al que es vol tenir accés, cal que els alumnes tinguin 18 anys o que els compleixin durant l’any de les proves.

La prova es basa en una part comuna i una d’específica. La part específica correspon a les matèries que s’agrupen en opcions. L’alumne haurà d’escollir dues opcions de la part específica en relació a les matèries del grau superior què vol accedir.

• Part comuna

  o Llengua catalana
  o Llengua castellana
  o Llengua estrangera (anglès, francès o alemany)
  o Matemàtiques

• Part específica

En els següents enllaços tindràs accés al contingut de cadascuna de les matèries i al material a portar el dia de la prova, tant per les matèries comunes com per les específiques.

Les proves es realitzen els dies 23 i 24 de maig de 2023. L’horari és el següent:

Part comuna: 23 de maig de 2023

 • 15:30h Verificació de la identitat dels aspirants
 • 16:00h Primer bloc: Llengua Catalana i Llengua Castellana
 • 18:00h Descans
 • 18:30h Segon bloc: Llengua Estrangera (Anglès, Francès o Alemany) i Matemàtiques

Part específica: 24 de maig de 2023

 • 15:30h Verificació de la identitat dels aspirants
 • 16:00h Matèries específiques triades

La qualificació total s’obté de la suma de la puntuació general i la complementària. Per considerar la prova com a apta, la puntuació total ha de ser igual o superior a 5:

  Puntuació general:
  • • La nota obtinguda de la prova global és numèrica: entre 0 i 10 punts (amb dos decimals)
  • • Per superar la prova cal obtenir una puntuació igual o superior a 4 punts a cadascuna de les parts
  • • Cadascuna de les parts (la comuna i l’específica) equivalen a un 50% del total
  Puntuació complementària, que es pot sumar a la puntuació general si la nota d’aquesta és igual o superior a 4. Les puntuacions complementàries són les següents:
  • • Sumar un 20% a la nota obtinguda al curs de preparació a la prova. Consultar condicions per què s’apliqui aquest augment en la nota.
  • • Sumar 1 punt pel currículum acadèmic i professional.

A continuació, t’indiquem els terminis i passos a seguir a l’hora de fer la inscripció:

  Inscripció: del 15 de març (a partir de les 9 h) fins al 25 de març
  Pagament de la taxa: fins al 26 de març (abans de les 22 h)
  Presentació de la documentació al centre: del 5 al 26 d’abril (en horari d’atenció al públic)
  Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 5 d’abril
  Presentació de la documentació complementària al centre: del 8 al 29 d’abril (en horari d’atenció al públic)
  Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 30 d’abril

EXÀMENS ANYS ANTERIORS

A continuació t’oferim mostres d’exàmens d’anys anteriors per a preparar les proves d’Accès a Grau Superior.

Exàmens anys anteriors Accés Grau Superior