PREPARACIÓ DE LA PROVA

A Formació Miró comptem amb professorat especialitzat per assignatures i amb material específic per a la preparació de les Proves d’Accés a la Universitat per a Més Grans de 25 anys. Preparem aquest tipus de proves des de fa més de 25 anys i la nostra metodologia ens ha proporcionat molts bons resultats en proves d’accés universitari de convocatòries anteriors. A més a més, estem al dia de totes les novetats que s’apliquen a la prova i t’ajudem en els tràmits de formalització de la matrícula.

Si vols més informació dels cursos de preparació de les Provés d’Accés per a més de 25 anys, contacta amb nosaltres.

INFORMACIÓ DEL CURS

Horaris i duració del curs

 • De matí: De dilluns a divendres de 09:30-13:30
 • De tarda: De dilluns a divendres de 17:30-22:00
 • Durada del curs: d’octubre fins la data de l’examen
 • Incorporació oberta tot el curs: l’alumne es pot incorporar al llarg de tot el curs

Característiques del curs:

 • Totes les assignatures
 • Grups reduïts
 • Horaris de matí i tarda
 • Professors especialistes per assignatures
 • Explicació de temari, repàs i pràctica d’exàmens
 • Seguiment personalitzat

Preu del Curs:

 • 12 hores/setmana – 265€/mes
 • 20 hores/setmana – 325€/mes
 • Per a fer menys hores – Consultar preus

INFORMACIÓ SOBRE LA PROVA

Són unes proves comunes per a totes les universitats de Catalunya en què, aspirants a partir de 25 anys poden presentar-se per tal de tenir accés universitari.
Cal complir els següents requisits per tal de poder-se presentar a les proves:

  -Tenir 25 anys en l’any natural en què es realitzen les proves.
  -No tenir superades les PAU (o equivalent).
  -No estar en possessió d’un títol de tècnic superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny, o d’esports (o equivalent).
  -No tenir cap titulació universitària.

Els candidats poden presentar-se a les proves de manera il·limitada, ja que no hi ha un número màxim de convocatòries a presentar-se per poder-les superar. Una vegada s’hagin superat les proves d’accés, els candidats podran tornar-se a presentar en convocatòries posteriors per millorar la nota obtinguda.

La prova es basa en una fase general i una d’específica.

Fase general, formada per quatre exercicis en relació a les diferents assignatures:

  -comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat
  -llengua catalana
  -llengua castellana
  -llengua estrangera (a escollir entre anglès, francès, alemany, italià o portuguès)

Fase específica, estructurada en cinc opcions o branques de coneixement:

Arts i humanitats

  : filosofia / geografia / història contemporània / història de l’art / literatura

Ciències

  : biologia / física / matemàtiques / química / estadística

Ciències de la salut

  : biologia / estadística / física / matemàtiques / química

Ciències socials i jurídiques

  : economia de l’empresa / estadística / geografia / història contemporània / matemàtiques

Enginyeria i arquitectura

  : dibuix tècnic / economia de l’empresa / física / matemàtiques / química

Les proves es realitzen els següents dies:

Fase general:

  8:30h a 9h: comprovació de les dades dels candidats
  9h a 10:30h: comentari de text
  11h a 13:30h: exàmens de llengua (catalana, castellana i estrangera)

Fase específica: 

  9h a 9:30h: comprovació de les dades dels candidats
  9:30h a 12:30h: els dos exàmens corresponents a les matèries de l’opció triada

El lloc de realització de les proves d’accés s’indica en el mateix full de matrícula.

La nota que s’obté en aquesta prova es qualifica amb una puntuació de 0 a 10 punts. El candidat supera les provés d’accés a la universitat si obté una puntuació igual o superior a 5.

La nota que s’obtingui no caduca i per tant tindrà validesa indefinida.

A l’hora de matricular-se, cada candidat ha d’especificar els següents punts:

  -universitat a la què volen matricular-se a les proves d’accés +25.
  -la llengua estrangera a examinar-se (anglès, francès, alemany, italià o portuguès).
  -l’opció d’accés: arts i humanitats, ciències, ciències de la salut, ciències socials i jurídiques o enginyeria i arquitectura.
  -les dues matèries vinculades amb l’opció d’accés de les què volen examinar-se

La inscripció a la prova d’accés a la universitat per a majors de 18 es formalitza a través del Accesnet, del 14 al 28 de febrer de 2019.