Barcelona 931600157 bcn@formaciomiro.com | Lleida 973273684 lleida@formaciomiro.com

Proves d'Accés a Grau Superior

 

Formació Miró ofereix un curs específic per a preparar les Proves d’Accés a Grau Superior. Els més de 25 anys d’experiència i l’excel·lència del nostre professorat permeten a l’alumne superar les proves amb èxit. El curs exclusiu compta amb material específic, lliurat de manera resumida i esquematitzat amb la condició d’oferir facilitats a l’alumne. A més, t’ajudem amb tots els tràmits d’inscripció.

A continuació t’oferim mostres d’exàmens d’anys anteriors per a preparar les proves d’accés a Grau Superior.

EXÀMENS ANYS ANTERIORS ACCÉS GRAU SUPERIOR

INFORMACIÓ DEL CURS

Horaris i durada del curs

 • De matí: De dilluns a divendres de 09.30-13.30
 • De tarda: De dilluns a divendres de 15.30-19.30
 • Durada del curs: de setembre a maig
 • Incorporació oberta tot el curs

Característiques del curs:

 • Totes les assignatures
 • Grups reduïts
 • Horaris de matí i tarda
 • Professors especialistes per assignatures
 • Explicació del temari, repàs i pràctica d’exàmens.
 • Seguiment personalitzat

Preus del curs

Consultar preus en funció de les hores setmanals

INFORMACIÓ SOBRE LES PROVES D'ACCÉS A GRAU SUPERIOR

La superació de les Proves d’Accés als Cicles Formatius de Grau Superior permeten acreditar que l’alumne té els coneixements per a poder realitzar un cicle formatiu de GS.

Les proves permeten a l’alumne accedir a estudis professionals tot i que no tingui el títol de Batxillerat (o titulacions considerades equivalents).

Poden presentar-se a les Proves d’Accés a Cicles Formatius de GS totes aquelles persones que compleixin el següent requisit:

– Si es té un títol de tècnic/a de formació professional, s’han d’haver complert els 19 anys, com a mínim, durant l’any de fer la prova.

– Si es té un títol de tècnic/a de la mateixa opció de matèries que el cicle formatiu de grau superior al que es vol tenir accés, és necessari que els alumnes tinguin 18 anys o que els compleixin durant l’any de les proves.

La prova es basa en una part comuna i una específica. La part específica correspon a les matèries que s’agrupen en opcions. L’alumne haurà de triar dues opcions de la part específica en relació a les matèries del grau superior al que vol accedir.

 • Part comuna

o Llengua catalana

o Llengua castellana

o Llengua estrangera (anglès, francès o alemany)

o Matemàtiques

 • Part específica

o Consultar opcions de matèries segons famílies professionals.

 

Inscripció: del 7 (a partir de les 9 h) al 20 de març de 2023

Pagament de la taxa: fins al 21 de març de 2023 (abans de les 22 h)

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir de l’11 d’abril de 2022

Presentació de la documentació al centre: del 12 al 25 d’abril de 2023 (en horari d’atenció al públic)

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 28 d’abril de 2023

 

Prova

Part comuna: 23 de maig de 2023

15.30 h Verificació de la identitat dels aspirants

16 h Primer bloc: Llengua Catalana i Llengua Castellana

18 h Descans

18.30 Segon bloc: Llengua Estrangera (Anglès, Francès o Alemany) i Matemàtiques

 

Part específica: 24 de maig de 2023

15.30 h Verificació de la identitat dels aspirants

16 h Matèries específiques triades

 

Qualificacions provisionals: a partir del 7 de juny de 2023

Termini per presentar reclamacions al centre: del 8 al 12 de juny de 2023 (en horari d’atenció al públic)

Qualificacions definitives: 15 de juny de 2023

Emissió de certificats: a partir del 19 de juny de 2023

La qualificació total s’obté de la suma de la puntuació general i la complementària. Per a considerar la prova com a apta, la puntuació total ha de ser igual o superior a 5:

Puntuació general:

 • La nota obtinguda de la prova global és numèrica: entre 0 i 10 punts (amb dos decimals)
 • Per a superar la prova s’ha d’obtenir una puntuació igual o superior a 4 punts a cadascuna de les parts
 • Cadascuna de les parts (la comuna i l’específica) equivalen a un 50% del total

Puntuació complementària, que es pot sumar a la puntuació general si la nota d’aquesta és igual o superior a 4. Les puntuacions complementàries són les següents:

 • Sumar un 20% a la nota obtinguda al curs de preparació a la prova. Consultar condicions perquè s’apliqui aquest augment en la nota.
 • Sumar 1 punt per al currículum acadèmic i professional.

A continuació, t’indiquem els terminis i passos a seguir a l’hora de fer la inscripció:

Inscripció: del 14 de març (a partir dels 9 h) fins al 24 de març de 2022

Pagament de la taxa: fins al 25 de març de 2022 (abans de les 22 h)

Presentació de la documentació al centre: del 21 d’abril al 4 de maig de 2022 (en horari d’atenció al públic)

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 20 d’abril de 2022

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 5 de maig de 2022