Barcelona 931600157 bcn@formaciomiro.com | Lleida 973273684 lleida@formaciomiro.com

Prova d’obtenció Graduat en ESO

 

Més de 25 anys d’experiència preparant Proves per a l’obtenció del Graduat en Educació Secundària Obligatòria, situen a Formació Miró en una posició preferent a l’hora de guiar a l’alumne en la preparació de la prova. Per a facilitar l’aprenentatge a l’alumne, oferim material esquematitzat i específic de cadascuna de les assignatures de la prova. A Formació Miró estem al dia de tots els canvis i modificacions en referència al contingut de la prova i des del mateix centre t’ajudem en tots els tràmits d’inscripció.

A continuació t’oferim mostres d’exàmens d’anys anteriors per a preparar les proves per a la obtenció del Graduat en ESO.

EXÀMENS ANYS ANTERIORS GRADUAT EN ESO

INFORMACIÓ DEL CURS

Horaris i durada del curs

 • De matí: De dilluns a divendres de 9.30-13.30
 • De tarda: De dilluns a divendres de 15.30-19.30
 • Durada del curs: de setembre fins al març (1a convocatòria) / de juny a novembre (2a convocatòria)
 • Incorporació oberta durant tot el curs

Característiques del curs:

 • Totes les assignatures
 • Grups reduïts
 • Horaris de matí i tarda
 • Professors especialistes per assignatures
 • Explicació del temari, repàs i pràctica d’exàmens.
 • Seguiment personalitzat

Preus del curs

Consultar preus en funció de les hores setmanals

INFORMACIÓ SOBRE LA PROVA DE L'OBTENCIÓ DEL GRADUAT EN ESO

Les proves per a l’obtenció de l’ESO són exàmens convocats anualment pel Departament d’Ensenyament.

La seva aprovació suposa que l’aspirant ha aconseguit els objectius i competències bàsiques en la certificació del títol d’Educació Secundària Obligatòria.

El contingut i les competències de les proves es basen en els temes tractats en l’ESO i la superació de les quals permet accedir als estudis de Batxillerat i els Cicles Formatius de Grau Mitjà.

Per a poder-se presentar a la prova s’han de complir els següents requisits:

1)En general, s’han de tenir 18 anys o complir-los dins de l’any natural de la prova. Excepcionalment, també es poden presentar alumnes amb només 17 anys o que els compleixin durant l’any natural de la prova si es troben en alguna d’aquestes situacions:

– Disposar d’un contracte laboral que no els permeti assistir al centre educatiu en règim ordinari.

-Trobar-se en procés d’obtenir un permís de treball o

– En cas de ser esportista d’alt rendiment.

2) Haver acabat l’ESO sense obtenir el títol i no tenir pendent d’aprovar més de 5 assignatures (compten com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en diferents cursos).

3) Haver acabat l’ESO durant un dels dos cursos anteriors al que es presentin a les proves.

La prova s’estructura en tres parts o àmbits de coneixement:

 • Àmbit de la comunicació (durada màxima: 4h)

o Llengua catalana i literatura

o Llengua castellana i literatura

o Llengua estrangera (anglès o francès)

 • Àmbit científic (durada màxima: 3h)

o Ciències de la naturalesa

o Matemàtiques

o Tecnologies

o Aspectes relacionats amb la salut i el medi ambient

 • Àmbit social (durada màxima: 2h)

o Ciències socials

o Geografia i història

o Educació per a la ciutadania

o Aspectes d’educació visual i plàstica

o Música

PRIMERA CONVOCATÒRIA 2023

Inscripció

 • Termini: gener 2023
 • Presentació de la documentació per a l’exempció de la llengua catalana, si escau: gener-febrer 2023
 • Llista provisional de persones admeses i excloses: pendent de dates
 • Presentació de reclamacions i documentació justificativa de la convalidació d’àmbits: pendent de dates
 • Llista definitiva de persones admeses i excloses: febrer 2023

Prova

2 de març de 2023

 • de 9.30 a 10 h: verificació de la identitat de les persones aspirants
 • de 10 a 13 h: examen de l’àmbit cientificotecnològic
 • de 15 a 15.30 h: verificació de la identitat de les persones aspirants
 • de 15.30 a 17.30 h: examen de l’àmbit social

3 de març de 2023

 • de 9.30 a 10 h: verificació de la identitat de les persones aspirants
 • de 10 a 13 h: examen de l’àmbit de la comunicació (llengua castellana i llengua catalana)
 • de 13 a 13.15 h: descans
 • de 13.15 a 13.30 h: verificació de la identitat de les persones aspirants
 • de 13.30 a 14.30 h: examen de l’àmbit de la comunicació (llengua estrangera)

Qualificacions

 • Provisionals: a partir del 17 de març de 2023
 • Presentació de reclamacions: del 22 al 24 de març de 2023
 • Definitives: a partir del 31 de març de de 2023

SEGONA CONVOCATÒRIA 2023

Inscripció

 • Termini: del 21 (a les 9 h) al 28 de setembre de 2023
 • Presentació de la documentació de l’exempció de llengua catalana, si escau: del 21 de setembre al 4 d’octubre de 2023
 • Llista provisional de persones admeses i excloses: a partir del 4 d’octubre de 2023
 • Presentació de reclamacions i documentació justificativa de la convalidació d’àmbits: del 5 al 19 d’octubre de 2023
 • Llista definitiva de persones admeses i excloses: a partir del 27 d’octubre de 2023

Prova

2 de novembre de 2023

 • de 9.30 a 10 h: verificació de la identitat de les persones aspirants
 • de 10 a 13 h: examen de l’àmbit cientificotecnològic
 • de 15 a 15.30 h: verificació de la identitat de les persones aspirants
 • de 15.30 a 17.30 h: examen de l’àmbit social

3 de novembre de 2023

 • de 9.30 a 10 h: verificació de la identitat de les persones aspirants
 • de 10 a 13 h: examen de l’àmbit de la comunicació (llengua castellana i llengua catalana)
 • de 13 a 13.15 h: descans
 • de 13.15 a 13.30 h: verificació de la identitat de les persones aspirants
 • de 13.30 a 14.30 h: examen de l’àmbit de la comunicació (llengua estrangera)
 • Provisionals: a partir del 17 de novembre de 2023
 • Presentació de reclamacions: del 20 al 22 de novembre de 2023
 • Definitives: a partir del 30 de novembre de 2023

Amb la finalitat d’obtenir el títol, s’han d’haver superat les tres parts ja esmentades. S’obté una nota numèrica (de l’1 al 10) de la qualificació de cadascun dels àmbits.

La qualificació final és la mitjana aritmètica de les puntuacions de cadascun dels tres àmbits, amb un decimal.

Si existeixen convalidacions, la nota final s’obté de la mitjana de la resta de matèries avaluades.

Tots els aspirants que hagin aprovat un dels tres àmbits però el resultat final de la prova no és apte, es poden tornar a presentar en convocatòries posteriors mantenint la qualificació o qualificacions ja superades.

A continuació, t’indiquem els terminis d’inscripció:

 • Primera convocatòria

o Inscripció: del 24 de gener de febrer (a partir de les 9 h) fins al 31 de gener de 2022

o Publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 4 de febrer de 2022

o Publicació de la llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 28 de febrer de 2022

 • Segona convocatòria

o Inscripció: del 26 de setembre (a partir de les 9 h) fins al 3 d’octubre de 2022

o Publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 7 d’octubre de 2022

o Publicació de les llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 28 d’octubre de 2022