Barcelona 931600157 bcn@formaciomiro.com | Lleida 973273684 lleida@formaciomiro.com

Formació miró
teleformacion online
Acreditació docent per a Teleformació

Formació 100% Subvencionada

Data

Modalitat

Duració

Dirigidit a

Document. necessària

Ubicació

Data

Inici 12/03 Fi 23/05

Modalidalitat

Teleformació

Duracio

60 hores

Dirigit a

Treballadors, Treballadors en ERTE, Autònoms o Aturats

Document. necessarià

Fotocòpia DNI/ NIE, Nòmina del mes anterior (treballadors), Rebut d'autònom del mes anterior (autònom), DARDO vigent (aturat)

Barcelona

OBJETIUS

L’objectiu principal és adquirir els coneixements necessaris per impartir formació en línia. D’altra banda, aquest curs està orientat als professionals del sector educatiu, així com a totes les persones (autònoms, empleats, etc.) que volen iniciar un nou camí professional. Això no obstant, no cal tenir coneixements previs per afrontar correctament el contingut del curs.

TEMARI

1. Característiques generals de la formació i l’aprenentatge en línia 

1.1. Les TIC en la formació
1.1.1. La formació presencial
1.1.2. La formació semipresencial
1.1.3. La formació a distància
1.1.4. Modalitats de formació a distància
1.2. Què és la formació en línia?
1.2.1. Característiques de la teleformació
1.2.2. Les xarxes socials a l’educació
1.3. Sistemes de teleformació
1.3.1. Models de teleformació
1.4. Arxiu multimèdia: “La influència de les Xarxes Socials a la formació”
 
2. Funcions, habilitats i competències del tutor – formador

2.1. Les habilitats docents en la formació per a l’ocupació
2.1.1. Funcions docents
2.1.1.1. Funcions d’organització
2.1.1.2. Funció d’interacció
2.1.1.3. Funció d’avaluació
2.1.1.4. Contribució de qualitat
2.2. Funcions, habilitats i competències del formador – tutor
2.2.1. Tipus de diàleg didàctic
2.2.2. Condicions que ha de complir la comunicació
2.2.3. Els rols del tutor en línia
2.2.4. Tasques del formador en línia com a moderador de debats
2.2.5. Recomanacions
2.2.6. Les tasques del tutor en línia

3. Mètodes, estratègies i eines tutorials. La plataforma de teleformació 
3.1. Què és una plataforma de teleformació?
3.2. LMS de programari lliure vs comercial
3.2.1. El tecnològic
3.2.2. El filosòfic
3.2.3. El mode de comercialització
3.3. Eines tutorials i recursos de l’entorn virtual
3.4. Els mètodes i estratègies tutorials
3.4.1. Mètode expositiu
3.4.2. Mètode demostratiu
3.4.3. Mètode interrogatiu
3.4.4. Mètodes actius
3.4.5. Mètode del descobriment

4. Programes i eines informàtiques per tutoritzar l’alumnat. Comunicació i avaluació en línia

4.1. Característiques de l’aprenentatge en línia
4.1.1. Avantatges i limitacions de la formació en línia
4.2. La comunicació en la formació en línia
4.2.1. Eines de comunicació per a una formació en línia
4.3. L’avaluació en línia
4.3.1. Avaluació dels elements de l’acció formativa
4.3.2. Criteris d’avaluació

5. Les xarxes socials en la formació i el treball col·laboratiu

5.1. Les Xarxes Socials
5.2. L’ús de les xarxes socials en formació
5.3. Fonaments del treball col·laboratiu 2.0
5.3.1. Arxiu multimèdia: “Avantatges del treball col·laboratiu 2.0”
5.3.2. Xarxes Socials com a espai virtual col·laboratiu
5.3.3. Altres aplicacions virtuals per al treball col·laboratiu

6. Recursos i continguts multimèdia 

6.1. Què entenem per recurs multimèdia
6.2. Característiques dels recursos multimèdia
6.2.1. Avantatges i inconvenients
6.3. Classificació dels recursos multimèdia
6.4. Funcions que poden realitzar els recursos multimèdia
6.5. Què són els repositoris de continguts didàctics multimèdia
6.6. Eines per a la creació de continguts