Barcelona 931600157 bcn@formaciomiro.com | Lleida 973273684 lleida@formaciomiro.com

curs anglès N3
Anglès - Comunicació en llengües estrangeres Nivell 2 (FCOV05)

Formació 100% subvencionada amb examen oficial!

Data

Modalitat

Duració

Dirigidit a

Document. necessària

Ubicació

Data

FINALITZAT

Modalidalitat

Presencial

Duracio

220 h

Dirigit a

Treballadors, Treballadors en ERTE, Autònoms o Aturats

Document. necessarià

Fotocòpia DNI/ NIE, Nòmina del mes anterior (treballadors), Rebut d'autònom del mes anterior (autònom) i DARDO vigent (aturat)

Lleida

OBJETIUS

Aquest curs pretén millorar l’ocupabilitat de les persones a través d’actuacions d’orientació, formació i prospecció empresarial, que permet obtenir una titulació OFICIAL, 100% subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu. Fem una prova de nivell de Cambridge totalment gratuïta per als nostres alumnes.

TEMARI

Programa anglès
Utilització de les funcions lingüístiques i aspectes socioculturals en situació de comunicació anglesa.
Elements gramaticals i fonètics en l’ús de la llengua anglesa.
Produccions orals en llengua anglesa.
Produccions escrites en llengua anglesa.

Programa inserció laboral 
Situació i tendències del sector productiu objecte de formació.
Desenvolupament d’estratègies personals pròpies per a la cerca de treball.
Buscar treball amb agenda.
Canals d’ocupació.
Com guanyar la selecció: curriculum vitae, carta de presentació, entrevistes.
Emprenedors: pla de negoci, muntar empreses, ajudes a l’emprenedor, capitalització de prestacions.

Programa prevenció de riscos laborals (30 hores)
Distinció de la terminologia relacionada amb la Seguretat i Salut en el Treball establerta en la normativa.
Diferenciació dels tipus de riscos laborals i dels possibles danys derivats del treball.
Coneixement dels fonaments jurídics en matèria de Prevenció de Riscos Laborals i de les normes bàsiques d’aplicació directa a Espanya.
Identificació dels riscos lligats a les condicions de seguretat
Identificació dels riscos lligats al medi ambient de treball
Identificació dels riscos lligats a la càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral.
Avaluació elemental de riscos i implantació de mesures de protecció.
Actuació en cas d’emergències i evacuació.
Actuació bàsica de primers auxilis.
Coneixement de les disposicions relacionades amb la vigilància de la salut dels treballadors.
Identificació dels riscos específics del sector.
Adopció de mesures preventives específiques del sector de l’empresa.
Gestió de la prevenció de riscos laborals en l’empresa.
Diferenciació entre les diferents modalitats de recursos humans i materials encarregats de la gestió de la prevenció de riscos laborals.