Barcelona 931600157 bcn@formaciomiro.com | Lleida 973273684 lleida@formaciomiro.com

Formació miró
Curs Comptabilitat Bàsica
Comptabilitat avançada

Formació 100% Subvencionada

Data

Modalitat

Duració

Dirigidit a

Document. necessària

Ubicació

Data

Inici 03/04 Fi 12/06

Modalidalitat

Presencial, Aula Virtual

Duracio

60 hores

Dirigit a

Treballadors, Treballadors en ERTE, Autònoms o Aturats

Document. necessarià

Fotocòpia DNI/ NIE, Nòmina del mes anterior (treballadors), Rebut d'autònom del mes anterior (autònom), DARDO vigent (aturat)

Barcelona

OBJETIUS

  • Identificar i aplicar la normativa comptable al registre de l’activitat empresarial.
  • Registrar operacions de compravenda, operacions de serveis exteriors i altres despeses i ingressos.
  • Identificar i registrar els elements d’immobilitzat, així com identificar i registrar els passius i els actius financers.
  • Aplicar els principis comptables a la comptabilització de provisions i deterioraments de valor, així com identificar els seients de regularització i tancament comptable.

TEMARI

1. Despeses i ingressos
1.1. Descripció de Conceptes bàsics
1.1.1. Despesa i Ingrés.
1.1.2. Patrimoni: actiu i passiu.
1.1.3. Registre comptable: Deure i Haver.
1.2. Ús d’operacions bàsiques de despeses i ingressos
1.2.1. Compravenda.
1.2.2. Serveis exteriors.
1.2.3. Altres despeses i ingressos.
1.3. Aplicació d’operacions de comerç exterior
1.3.1. En divisa.
1.3.2. Valoració d’operacions a la divisa.
1.3.3. Registre comptable.
1.3.4. Regularització: diferències de canvi.
1.3.5. IVA: registre comptable d’operacions exteriors.
1.4. Identificació de despeses de personal i altres subjectes a retenció
1.4.1. Operacions amb obligació de retenir.
1.4.2. Registre comptable de les retencions practicades.
1.4.3. Comptabilització de les despeses de personal.
1.4.4. Retencions i cotitzacions a la Seguretat Social.
1.4.5. Rendiments en espècie.
1.4.6. Bestretes i altres conceptes.

2. Operacions amb patrimoni (Actius i Passius)
2.1. Descripció de l’immobilitzat
2.1.1. Classificació dels immobilitzats.
2.1.2. Valoració de l’immobilitzat.
2.1.3. Alta d’immobilitzat.
2.1.4. Amortització.
2.1.5. Baixa d’immobilitzat.
2.2. Identificació de la Tresoreria i finançament
2.2.1. Patrimoni Net: Capital i Reserves.
2.2.2. Distribució de dividends.
2.2.3. Altres fonts de PN (subvencions, donacions i llegats).
2.2.4. Operacions financeres.
2.2.5. Tipus d’interès efectiu.
2.2.6. Actius financers: classificació i comptabilització.

3. Tancament comptable
3.1. Identificació de Provisions i deterioraments de valor
3.1.1. Concepte i aplicació.
3.1.2. Reversió.
3.2. Aplicació de Regularització i Tancament
3.2.1. Seients de regularització.
3.2.2. Impost de societats.
3.2.3. Actius i Passius per impost diferit.