Barcelona 931600157 bcn@formaciomiro.com | Lleida 973273684 lleida@formaciomiro.com

Curs Comptabilitat Bàsica
Comptabilitat bàsica

Formació 100% Subvencionada

Data

Modalitat

Duració

Dirigidit a

Document. necessària

Ubicació

Data

FINALITZAT

Modalidalitat

Presencial, Aula Virtual

Duracio

60 hores

Dirigit a

Treballadors, Treballadors en ERTE , Autònoms o Aturats

Document. necessarià

Fotocòpia DNI/ NIE, Nòmina del mes anterior (treballadors), Rebut d'autònom del mes anterior (autònom), DARDO vigent (aturat)

Cataluña

OBJETIUS

Identificar la comptabilitat com una activitat empresarial i aplicar els conceptes bàsics i la normativa comptable al registre de l’activitat empresarial.

TEMARI

1. El patrimoni.
1.1. El Balanç de situació
1.2. Informació sobre la gestió
1.3. Relació entre Balanç de situació i Compte de Pèrdues i Guanys

2. El procés comptable.
2.1. Els comptes i el Pla General de Comptabilitat
2.2. Els llibres comptables
2.2.1. Diari
2.3. Teoria del càrrec i l’ abonament

3. Tractament comptable de les existències.
3.1. La problemàtica dels preus de cost i de vendes.
3.2. Les operacions de compres i vendes
3.3. La periodificació d’existències
3.4. El concepte de consum.

4. Tractament comptable de l’IVA
4.1. L’IVA com a impost sobre el consum final
4.2. Definició de l’IVA
4.3. Meritament de l’IVA.
4.4. Comptabilització de l’IVA

5. Amortitzacions.
5.1. Concepte i necessitat de l’ amortització.
5.2. Comptabilització de les amortitzacions.