Barcelona 931600157 bcn@formaciomiro.com | Lleida 973273684 lleida@formaciomiro.com

Formació miró
Curs IVA
Impost sobre el valor afegit (IVA)

Formació 100% Subvencionada

Data

Modalitat

Duració

Dirigidit a

Document. necessària

Ubicació

Data

Inici 06/04 Fi 29/04

Modalidalitat

Presencial, Aula Virtual

Duracio

20 hores

Dirigit a

Treballadors, Treballadors en ERTE, Autònoms o Aturats

Document. necessarià

Fotocòpia DNI/ NIE, Nòmina del mes anterior (treballadors), Rebut d'autònom del mes anterior (autònom), DARDO vigent (aturat)

Barcelona

OBJETIUS

Identificar les obligacions de l’empresa amb relació a l’IVA.

TEMARI

1. Identificació del fet imposable: àmbit material, subjectiu, temporal i territorial.

1.1 Subjecte passiu.

1.2 Fet imposable.

1.3 Tipus impositius.

1.4 Territori d’aplicació de l’impost.

1.5 Exempcions.

2. Anàlisi del Règim General de l’IVA.

2.1 Obligacions formals.

2.2 Repercussió de l’impost.

2.3 Deduïbilitat de l’IVA.

2.4 Liquidació i declaració de l’IVA.

2.5 Correcció i modificació d’operacions d’IVA.

2.6 Recuperació de l’IVA meritat no cobrat.

2.7 Regla de la prorrata.

3. Identificació dels Règims Especials (RE) d’IVA.

3.1 RE del Recàrrec d’Equivalència.

3.2 RE de Ramaderia, Agricultura i Pesca.

3.3 Altres règims especials.

4. Classificació de les Operacions exteriors.

4.1 Operacions intracomunitàries.

4.2 Importació i Exportació.