Barcelona 931600157 bcn@formaciomiro.com | Lleida 973273684 lleida@formaciomiro.com

Nòmines i seguretat social
Nòmines i SS I

Formació 100% Subvencionada

Data

Modalitat

Duració

Dirigidit a

Document. necessària

Ubicació

Data

FINALITZAT

Modalidalitat

Presencial, Aula Virtual

Duracio

30 hores

Dirigit a

Treballadors, Treballadors en ERTE , Autònoms o Aturats

Document. necessarià

Fotocòpia DNI/ NIE, Nòmina del mes anterior (treballadors), Rebut d'autònom del mes anterior (autònom), DARDO vigent (aturat)

Barcelona

OBJETIUS

Identificar les parts integrants d’un contracte de treball i les clàusules que el componen, així com confeccionar nòmines i aplicar la cotització a la Seguretat Social.

TEMARI

1. El contracte de treball
1.1. Definició
1.2. Objecte i característiques
1.3. Requisits

2. Afiliació a la seguretat social. Altes i baixes
2.1. Butlletins de cotització. TC1 i TC2
2.2. Elaboració i contingut

3. Rebut de salaris
3.1. El salari
3.2. Salari i la seva regulació legal
3.3. El full de salari com a element de prova
3.4. El model oficial de full de salari i els seus apartats

4. Nòmines
4.1. L’elaboració de la nòmina bàsica
4.2. Les hores extres, la incapacitat temporal i l’accident de treball i el seu reflex a la nòmina
4.3. Liquidacions i indemnitzacions en diferents supòsits

5. Cotització a la seguretat social
5.1. Les cotitzacions a la Seguretat Social i la seva importància
5.2. El càlcul de les bases de cotització
5.3. L’aportació de l’empresa a la Seguretat Social i el model oficial de nòmina
5.4. Els documents de cotització a la Seguretat Social