Barcelona 931600157 bcn@formaciomiro.com | Lleida 973273684 lleida@formaciomiro.com

Formació miró
Nòmines i SS II

Formació 100% Subvencionada

Data

Modalitat

Duració

Dirigidit a

Document. necessària

Ubicació

Data

Inici 02/03 Finalització 09/05

Modalidalitat

Presencial, Aula Virtual

Duracio

30 hores

Dirigit a

Treballadors, Treballadors en ERTE, Autònoms o Aturats

Document. necessarià

Fotocòpia DNI/ NIE, Nòmina del mes anterior (treballadors), Rebut d'autònom del mes anterior (autònom), DARDO vigent (aturat)

Barcelona

OBJETIUS

Confeccionar nòmines amb supòsits avançats i identificar els tipus de prestacions a la Seguretat Social, els tipus d’extincions del contracte i les liquidacions, així com el paper de l’Administració i altres organismes en la gestió laboral de l’empresa.

TEMARI

1. Anàlisi de la relació de l’empresa amb l’Administració en la gestió laboral de les persones treballadores.
1.1 Relació entre l’empresa i la Seguretat Social.
1.2 Règim general de la Seguretat Social.
1.3 Règim especial de les persones treballadores per compte propi.
1.4 Inscripció de l’empresa a la Seguretat Social.
1.5 Diferenciació entre Mútues d’AT i MP.
1.6 Definició del calendari laboral.

2. Confecció de nòmines amb suposats avançats.
2.1 Hores extres estàndard i per força major.
2.2 Incapacitat Temporal derivada de contingències comunes.
2.3 Incapacitat Temporal derivada de contingències professionals.
2.4 Retribucions en espècies.
2.5 Retribució flexible.
2.6 Nòmines a temps parcial.

3. Anàlisi de les prestacions del sistema de la Seguretat Social que afecten la nòmina.
3.1 Malaltia Comuna.
3.2 Accident no laboral.
3.3 Accident de Treball.
3.4 Malaltia Professional.
3.5 Accident in itinere.
3.6 Altres supòsits.

4. Descripció de l’extinció de la relació laboral.
4.1 Tipus d’extincions de la relació laboral.
4.2 Efectes dels diferents tipus de relació laboral.
4.3 Indemnitzacions per acomiadament i fi de contracte.
4.4 Gestió de liquidacions de saldo i liquidació.
4.5 Vacances, indemnitzacions, manca de preavís, pagues extres.

5. Anàlisi d’aplicacions informàtiques per a la gestió del personal.
5.1 Programes de gestió laboral.
5.2 Aplicabilitat del programa a la gestió laboral.