Barcelona 931600157 bcn@formaciomiro.com | Lleida 973273684 lleida@formaciomiro.com

Curs Alemany a1
Alemany A1

Preu per persona

1.125,00

Modalitat

Duració

Dirigit a

Document. necessària

Modalitat

Teleformación

Duració

150 hores

Dirigit a

Empreses, treballadors, autònoms o aturats

Document. necessària

- Document d'adhesió d'empresa - Fitxa d'inscripció per a cada treballador - Fotocòpia del DNI i nòmina de cada treballador que bonifiquem (aplicable per a empreses)

*Contactar per a plans personalitzats

*Curs bonificable per a empreses

OBJECTIUS

Curs d’ Alemany A1 per aconseguir un nivell elemental de comprensió oral i escrita i en expressió i interacció oral i escrita que permeti als alumnes intercanvis comunicatius molt simples i controlats sobre temes familiars i habituals destinats a satisfer necessitats de tipus immediat, amb parlants que s’esforcen a fer-se entendre.

TEMARI

  • Unitat 1. Competències lingüístiques Continguts lèxic-semàntics Vocabulari bàsic: Identificació personal, temps lliure, hobbies, educació, llar i treball entre d’altres Formació de paraules molt freqüents: Wohnzimmer, Hausaufgaben, Arbeitsbuch Afixos més freqüents: schöner, unmöglich, machbar Presentació d’antònims Falsos amics més freqüents (gimnàs – Gymnasium, fira – Ferien, alta – alt, càlid –kalt) Abreviació de paraules dús freqüent (U-Bahn, PKW, LKW) Verbs amb partícula d’ús molt freqüent (zumachen- aufräumen-ankommenabfahren) Iniciació d’algunes col·locacions bàsiques
 
  • Unitat 2. Continguts gramaticals Oració Concordança subjecte – verb en nombre Oracions enunciatives negatives: nicht i kein Ordre dels elements: subjecte, verb i complements Oracions imperatives (Setzen Sie sich, bitte!) Coordinació: conjuncions més freqüents (und-oder-aber) Complement de temps i lloc (Heute gehe ich ins Kino) Substantius i adjectius Determinants Introducció als articles en nominatiu, acusatiu i datiu Numerals cardinals fins a tres dígits Pronoms personals Pronoms demostratius i concordança en nombre amb el nom Pronoms possessius Pronoms indefinits més freqüents Pronoms interrogatius Pronoms impersonals Pronoms negatius Pronoms indefinits Verbs Adverbis Afirmació i negació
 
  • Unitat 3. Continguts ortogràfics Alfabet Fonemes i sons Ús de majúscules Signes d’ ús comú
 
  • Unitat 4: Continguts fonètics i fonològics Les vocals: contrast entre vocals llargues i curtes Sons i fonemes consonàntics Accents i pautes bàsiques del ritme i l’ entonació
 
  • Unitat 5. Continguts sociolingüístics i socioculturals Relacions socials Normes de cortesia Estereotips Introducció bàsica a les varietats geogràfiques i de registre