Barcelona 931600157 bcn@formaciomiro.com | Lleida 973273684 lleida@formaciomiro.com

Curs Alemany A2
Alemany A2

Preu per persona

1.125,00

Modalitat

Duració

Dirigit a

Document. necessària

Modalitat

Teleformación

Duració

150 hores

Dirigit a

Empreses, treballadors, autònoms o aturats

Document. necessària

- Document d'adhesió d'empresa - Fitxa d'inscripció per a cada treballador - Fotocòpia del DNI i nòmina de cada treballador que bonifiquem (aplicable per a empreses)

*Contactar per a plans personalitzats

*Curs bonificable per a empreses

OBJECTIUS

Curs d’ Alemany A2 per capacitar l’alumnat per utilitzar l’idioma de forma senzilla, però adequada i eficaç, essent capaç de comprendre, expressar-se i interactuar, tant en forma parlada com escrita, en situacions quotidianes, que requereixin comprendre i produir textos breus, en diversos registres i en llengua estàndard, que versin sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguin expressions, estructures i lèxic d’ús freqüent.

TEMARI

  • Unitat 1. Continguts lèxic-semàntics Ampliació del vocabulari bàsic Presentació Béns i serveis Ciència i tecnologia
 
  • Unitat 2. Continguts gramaticals Oració L’ estructura oracional Estructura sintàctica de l’ oració alemanya Substantius i adjectius La declinació del substantiu en el cas, acusatiu, datiu. Els noms compostos La declinació de l’adjectiu en funció predicativa La comparació Determinants Els interrogatius Pronoms Verbs amb preposicions Verbs reflexius i verbs recíprocs Verbs que regeixen datiu L’expressió del passat en alemany Adverbis
 
  • Unitat 3. Continguts ortogràfics Ampliació dels continguts ortogràfics del nivell A1 Ortografia de paraules estrangeres Estructura sil·làbica
 
  • Unitat 4. Continguts fonètics i fonològics Fonemes i trets suprasegmentals: valor significatiu, elements que contrasten amb la llengua materna i altres llengües conegudes (principalment l’anglès) Fonemes que poden presentar dificultat Pronunciació dels diftongs ei, eu/äu, ie Longitud vocàlica Pronunciació de terminacions Vocalització de la -r a final de paraula/síl·laba. Pronunciació de paraules compostes
 
  • Unitat 5. Continguts sociolingüístics i socioculturals