Barcelona 931600157 bcn@formaciomiro.com | Lleida 973273684 lleida@formaciomiro.com

curs anglès N3
Anglès bàsic

Preu per persona

450,00

Modalitat

Duració

Dirigit a

Document. necessària

Modalitat

Teleformación

Duració

60 hores

Dirigit a

Empreses, treballadors, autònoms o aturats

Document. necessària

- Document d'adhesió d'empresa - Fitxa d'inscripció per a cada treballador - Fotocòpia del DNI i nòmina de cada treballador que bonifiquem (aplicable per a empreses)

*Contactar per a plans personalitzats

*Curs bonificable per a empreses

OBJECTIUS

Desenvolupar les habilitats pertinents (recepció oral i escrita, producció oral i escrita i Interacció oral i escrita) per assolir una competència comunicativa en anglès satisfactòria i amb això l’alumne pugui interactuar en diversos escenaris personals, laborals, professionals i acadèmics.
Donar informació bàsica en anglès, mitjançant respostes curtes.

TEMARI

  • Unitat 1. Estructura de les oracions en anglès
Introducció Structure Pronoun Personal Pronoun Possessive Pronoun Interrogative Pronoun Adjective Descriptive Demostrative Quantitative Comparative and superlative Prepositions  
  • Unitat 2. Present simple i present continu
Introducció Verb to be Present Simple Present Continuous Verb to have Past Simple Past Continuous Irregular verbs  
  • Unitat 3. Present perfecte
Introducció Verb to do Present Perfect Arxiu multimèdia: “Diferents formes del present i els seus usos” Present Perfect continuous Future Simple Future Continuous Future Perfect  
  • Unitat 4. Passat perfecte i la veu passiva
Introducció Past Perfect Past Perfect structure and uses “By the time”, “On time”, “In time” Examples Modals Verbs Modal verbs and uses Modal verbs and other uses Arxiu multimèdia: “Els verbs modals” Passive Form Gramatical Rules  
  • Unitat 5. Condicional perfecte
Introducció Conditional Conditional Perfect Adjectives Adjectives and the situation Adverbs Adverbs and the situation Articles Demonstrative Adjectives and demonstrative Pronouns Possesive Adjectives and possesive Pronouns Interrogative Adjectives and interrogative Pronouns  
  • Unitat 6. Pronoms personals, preposicions, question tags
Introducció Personal Pronouns Reflexive Pronouns Questions and answers Question Tags Prepositions of time (at, it, on) Other Prepositions of time Prepositions of place (at, it, on) Other Prepositions of place Prepositions of movement