Barcelona 931600157 bcn@formaciomiro.com | Lleida 973273684 lleida@formaciomiro.com

Curs Àngles Intermedi
Anglès intermedi

Preu per persona

450,00

Modalitat

Duració

Dirigit a

Document. necessària

Modalitat

Teleformación

Duració

60 hores

Dirigit a

Empreses, treballadors, autònoms o aturats

Document. necessària

Fotocòpia del DNI

*Contactar per a plans personalitzats

*Curs bonificable per a empreses

OBJECTIUS

Curs d’ Aàngles intermedi per ajudar els professionals a desenvolupar i millorar les seves competències professionals.

Adquirir correctament els coneixements gramaticals més importants de l’anglès.

TEMARI

Unitar 1. Questions structure and present tense Introducció Questions forms Making questions with auxiliaries Questions words Present Simple Making questions Making negatives Short answers Spelling of the third person singular Present Simple or Continuous Choosing the correct form Making statements and negatives Have / Have got   Unitat 2. Past tense and count and uncount nouns Introducció Past Simple Making negatives Making questions Short answers Prepositions of time Time expressions Past Continuous Forming the Past Continuous Past Simple or Continuous Count and uncount nouns A and an or some Expressions of quantity How much or how many   Unitat 3. Would like, will, going to and present continuous Introducció Verb patterns Infinitive or –ing Verbs followed by a to-infinitive or –ing Would like to (do) or like (doing) Would you (like)…? Or do you (like)…? Will, going, to, Present Continuous Choosing the correct form Comparative and superlative adjectives   Unitat 4. Present perfect and modals verbs Introducció Present perfect Making questions Short answers Making negatives Past participles For or since? Have to Making answers Making positive and negative sentences Should Giving advice Asking for advice Have to or should? Using the correct form Must   Unitat 5. Conditionals Introducció First Conditional Second Conditional Third Conditional Perfect Conditional Mixed Conditional   Unitat 6. Passive voice and reported speech Introducció The passive Forming the passive Making negatives Making questions Active and passive Direct and Reported Speech