Barcelona 931600157 bcn@formaciomiro.com | Lleida 973273684 lleida@formaciomiro.com

Curs Comptabilitat Bàsica
Comptabilitat bàsica

Preu per persona

562,50

Modalitat

Duració

Dirigit a

Document. necessària

Modalitat

Teleformación

Duració

75 hores

Dirigit a

Empreses, treballadors, autònoms o aturats

Document. necessària

- Document d'adhesió d'empresa - Fitxa d'inscripció per a cada treballador - Fotocòpia del DNI i nòmina de cada treballador que bonifiquem (aplicable per a empreses)

*Contactar per a plans personalitzats

*Curs bonificable per a empreses

OBJECTIUS

Curs de Comptabilitat bàsica per conèixer els conceptes bàsics del pla general comptable. Apren a utilitzar correctament els comptes en cada situació i a implementar totes les dades disponibles en el balanç.

TEMARI

  • Unitat 1. L’ empresa i la comptabilitat Concepte d’Empresa Organització empresarial: tipus d’Empreses Funcions de l’Empresa Concepte de Comptabilitat Importància i necessitat de la Comptabilitat Fins o objectes de la Comptabilitat Classificació de la Comptabilitat
 
  • Unitat 2. El patrimoni de l’empresa Concepte de patrimoni d’una Empresa Estructura econòmica i Estructura Financera Concepte de massa i Element Patrimonial Esquema representatiu de les Masses Patrimonials Introducció a la idea de Balanç i Inventari
 
  • Unitat 3. Principis bàsics de la Comptabilitat El compte Els fets comptables i les seves classes Mètodes comptables. El mètode de partida doble La teoria del càrrec i abonament Mètodes especulatiu i administratiu
 
  • Unitat 4. El pla general de Comptabilitat Concepte i necessitat Marc conceptual de la Comptabilitat Normes de registre i valoració Comptes anuals Quadre de comptes Definicions i relacions comptables El cicle comptable
 
  • Unitat 5. Aspectes comptables de les existències Valoració de les existències Mètode comptable per portar els comptes de les existències Compres d’existències. Despeses i descomptes Vendes d’existències. Despeses i descomptes
 
  • Unitat 6. L’ impost sobre el valor afegit en les operacions de corrent Finalitat i funcionament de l’IVA Comptabilització de l’IVA en les operacions amb existències La liquidació de l’IVA Despeses i descomptes amb IVA Règims d’IVA L’IVA en l’autoconsum d’existències L’IVA no deduïble La regla de prorrata en els béns de circulant L’IVA en les operacions exteriors
 
  • Unitat 7. Altres operacions del tràfic mercantil (I) Clients i deutors Proveïdors i creditors Les bestretes en la compravenda Factures pendents de rebre o formalitzar Problemàtica comptable dels envasos i embalatges Problemàtica comptable dels clients morosos Altres comptes relacionats amb la gestió de l’empresa.
 
  • Unitat 8. Altres operacions del tràfic mercantil (II) Els efectes comercials Conceptes fonamentals dels efectes comercials Problemàtica comptable dels efectes a pagar Problemàtica comptable dels efectes a cobrar L’endossament d’efectes Operacions en moneda estrangera